Historia koła w Świdnicy

Podstawową komórką Towarzystwa jest Koło czyli grupa ludzi połączona ideą albertyńską, którego głównym zadaniem jest zakładanie i prowadzenie placówek pomocowych. Koła działają samodzielnie (w granicach określonych w statucie), w tym samodzielnie zdobywają środki na prowadzoną działalność.

Najwyższą władzą koła jest zebranie członków. Bieżącą działalnością kieruje kilkuosobowy Zarząd pod przewodnictwem Prezesa, wybierany na 4-letnie kadencje przez zebranie członków. Komisja Rewizyjna koła kontroluje i wspiera Zarząd.


Zacznijmy od początku

W lutym 2000 r. członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta – Ks. Jerzy Marszałkowicz oraz panowie Zdzisław Niedzielski i Eugeniusz Danilewicz zaproponowali powołanie w Świdnicy koła Towarzystwa. W związku z tym już 1 marca 2000 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie informacyjne. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele władz: prezydent, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin z terenu powiatu, ponadto kierownicy ośrodków pomocy społecznej, radni przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, reprezentanci stowarzyszeń działających w sferze pomocy społecznej. Mając na uwadze potrzebę zorganizowania schroniska w Świdnicy uczestnicy spotkania zdecydowali o utworzeniu Koła TP im. św. Brata Alberta. Spośród uczestniczących w spotkaniu 16 osób zdecydowało się złożyć deklarację członkowską w rezultacie tego zostali przyjęci do Towarzystwa przez Zarząd Główny.

Bez wątpienia decyzja tych osób jest podstawą istnienia świdnickiego koła. Wymieńmy więc wszystkich inicjatorów – założycieli koła:

 • Gabriela Kowalczyk
 • Henryka Siwa
 • Alicja Synowska
 • Elżbieta Pawlik
 • Anna Żygadło
 • Zygmunt Drozd
 • Antoni Nóżka
 • Stanisław Kucharski
 • Krystyna Lasek
 • Teresa Gromek
 • ks. Andrzej Szyc
 • Michał Kulig
 • ks. Waldemar Pytel
 • Stanisław Jeziorowski
 • Czesław Świerzko
 • Stanisława Sposób

Pierwsze wybory

Ze względu na konieczność sformalizowania działań 26 kwietnia 2000 r. z udziałem 2 przedstawicieli Zarządu Głównego odbyły się pierwsze wybory. Świdnickie koło liczyło wówczas 23 członków oraz 7 kandydatów, którzy tego dnia zostali przyjęci do Towarzystwa. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołany został Zarząd w składzie: Gabriela Kowalczyk – prezes oraz członkowie: Bogumiła Kociumaka, ks. Andrzej Szyc, Stanisław Jeziorowski, Michał Ossowski, Alicja Synowska, Maria Haraźna. Po ukonstytuowaniu się Zarządu funkcję wiceprezesa objęła Bogumiła Kociumaka; Sekretarza Alicja Synowska, a Skarbnika Maria Haraźna. Ponadto przeprowadzone zostały wybory do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Niewątpliwie najważniejszą decyzją podjętą na tym zebraniu była uchwała w sprawie programu działania: „Zadaniem Koła na najbliższy okres jest utworzenie schroniska bądź noclegowni dla mężczyzn. Terenem działania Koła będzie Powiat Świdnicki”

Podsumowując, formalnie nasze koło zostało powołane uchwałą Zarządu Głównego nr 130 w dniu 7 maja 2000 r. a do końca roku liczyło już 36 członków.

Facebook
YouTube
Skip to content