Ogłoszenie o zamówieniu – Budowa schroniska

Budowa schroniska dla osób bezdomnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zamawiający poszukuje Wykonawcy zamówienia pn. „Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu akceptuje jego treść wraz z załącznikami i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Ilekroć Zamawiający powołuje się na „ogłoszenie o zamówieniu” lub „ogłoszenie” należy przez to rozumieć treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami.


Przedmiotem zamówienia jest „Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 550/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku wydanej przez Starostę Świdnickiego.

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót ziemnych, przygotowawczych, konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, niskoprądowych, zewnętrznych związanych z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych robót. W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przygotowawczych polegających na usunięciu, wywiezieniu i zutylizowaniu istniejącego nasypu ziemnego i zrównanie terenu budowy z terenem drogi publicznej.


Do pobrania:

  1. Ogłoszenia o zamówieniu – Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (plik .docx – 49 KB)
  2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy (plik .docx – 39 KB)
  3. Załącznik nr 5 – Projekt budowlany (WinRAR ZIP archive/ folder.zip – 6,08 MB)
  4. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót budowa schroniska nr 3 (plik .pdf – 5,84 MB)
  5. Projekt instalacji branża elektryczna (WinRAR ZIP archive/ folder.zip – 6,37 MB)

Facebook
YouTube
Skip to content