Ogłoszenie o zamówieniu – Rozbudowa budynku

Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę

Zamawiający poszukuje Wykonawcy zamówienia pn. „Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę”. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu akceptuje jego treść wraz z załącznikami i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Ilekroć Zamawiający powołuje się na „ogłoszenie o zamówieniu” lub „ogłoszenie” należy przez to rozumieć treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami.


Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1848/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku wydanej przez Starostę Świdnickiego.

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: konstrukcyjno-budowlanych (fundamenty, mury, stropy, nadproża okienne i drzwiowe, ściany działowe, tynki wewnętrzne, elewacja), instalacji elektrycznej, wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, robót wyburzeniowych i związanych ze zmianą układu pomieszczeń. Szczegółowy zakres i technologię wykonania robót wskazanych w zdaniu pierwszym określa projekt budowlany stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Zamówienie nie obejmuje wykonania: montażu stolarki okiennej i drzwiowej, montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin ścian i podłóg, malowania ścian i sufitów.


Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę (plik .docx – 48 KB)
  2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy (plik .docx – 40 KB)
  3. Załącznik nr 5 – Projekt budowlany (WinRAR ZIP archive/ folder.zip – 23,4 MB)
  4. Odstępstwo od wymogów p.poż. (plik .pdf – 10,2 MB)

Facebook
YouTube
Skip to content